“瓜芦定非类”这段文字出自哪里?

上一句:葱姜勿容溷

“瓜芦定非类”出自宋代诗人戴炳的诗句: 《次黄叔粲茶隐倡酬之什》

下一句:标名寓玄思

cì huáng shū càn chá yǐn chàng chóu zhī shí
měi rén yǐn yú chá,
xìng yǔ chá bù yì。
kǔ sè zhī yú gān,
dàn bó jiàn zhēn shì。
kěn súi shì jù hūn,
níng duò zhòng suǒ qì。
líng yǔ zī shān yú,
xùn léi qǐ lóng shùi。
yě cǎo wèi gǎn huā,
chūn yá zǎo chéng rùi。
dǒu shǔi xū zhān yī,
bèi huǒ bù luò èr。
qù shēn tóng shúi cān,
jùn yǒng shí zì shì。
cōng jiāng wù róng hùn,
guā lú dìng fēi lèi。
biāo míng yù xuán sī,
wēi yín xiě qīng zhì。
chéng wǒ jūn zǐ jiāo,
cóng bǐ sú kè hùi。
jiáo fāng qì quán shí,
bāo gòng miǎn yóu zhì。
liáo liáo yù chuān wēng,
qiān zài gòng fēng wèi。

戴炳

宋台州黄岩人,字景明,号东野。戴复古从孙。宁宗嘉定十三年进士。理宗嘉熙间授赣州法曹参军。少工吟咏。有《东野农歌集》。

Processed in 0.215514 Second , 228 querys.