“念虑方清明”这段文字出自哪里?

上一句:孰使昼梏累

“念虑方清明”出自宋代诗人戴炳的诗句: 《夏肯甫晓山亭》

下一句:体认贵切至

xià kěn fǔ xiǎo shān tíng
kāi líng nà chén guāng,
yǐn jī yì hán cùi。
yǐ wǒ xiōng zhōng zhēn,
hùi bǐ jǐng wài lv̀。
shú yīn yè xī cún,
shú shǐ zhòu gù lèi。
niàn lv̀ fāng qīng míng,
tǐ rèn gùi qiē zhì。
é é chéng jǐu rèn,
jìn jìn jī yī kùi。
xù zāi tíng zhōng rén,
hán yǎng yù qí cùi。
juàn shū lv̀ hé rú,
yán húi zuò wàng dì。

戴炳

宋台州黄岩人,字景明,号东野。戴复古从孙。宁宗嘉定十三年进士。理宗嘉熙间授赣州法曹参军。少工吟咏。有《东野农歌集》。

Processed in 0.155092 Second , 228 querys.