“步屧随春风”这段文字出自哪里?

上一句:幽泥化轻壒

“步屧随春风”出自宋代诗人戴炳的诗句: 《春日偕兄弟侍屏翁游晋原分得外字因集句而成》

下一句:始觉天宇大

chūn rì xié xiōng dì shì píng wēng yóu jìn yuán fēn dé wài zì yīn jí jù ér chéng
jì yǔ qíng yì jiā,
shì yǔ shǎng xīn hùi。
chū rì zhào gāo lín,
yōu ní huà qīng ài。
bù xiè súi chūn fēng,
shǐ jué tiān yǔ dà。
qiān huái dào kōng shān,
xiāo yáo bái yún wài。
qīng sōng jiā lù shēng,
tóng tóng zhuàng chē gài。
qīng chuān dài huá bó,
yīn hè shēng xū lài。
xìng dá xíng jī wàng,
ào rán tuō guān dài。
bó mù fāng lái gūi,
yuè guāng yáo qiǎn lài。

戴炳

宋台州黄岩人,字景明,号东野。戴复古从孙。宁宗嘉定十三年进士。理宗嘉熙间授赣州法曹参军。少工吟咏。有《东野农歌集》。

Processed in 0.198793 Second , 228 querys.