“举世役于形”这段文字出自哪里?

上一句:天下本无事

“举世役于形”出自宋代诗人戴炳的诗句: 《青阳梅仙舒伯虞为其尊人索静閒轩诗》

下一句:扰扰谁暂置

qīng yáng méi xiān shū bó yú wèi qí zūn rén suǒ jìng xián xuān shī
rén xīn yuán zhì xū,
tiān xià běn wú shì。
jǔ shì yì yú xíng,
rǎo rǎo shúi zàn zhì。
xiān shēng zì chāo sú,
hán yǎng lǎo yú cùi。
miào qì wú míng wēng,
shēn zào jìng xián wèi。
hú zhōng zhǔ rì yuè,
xiōng cì nà tiān dì。
pó suō yuè sì xù,
wù wù jiàn chūn yì。
lín huā qì xià hóng,
tíng cǎo qiǎn shēn cùi。
yī xiào fú shòu qióng,
xíng yín sàn wēi zùi。

戴炳

宋台州黄岩人,字景明,号东野。戴复古从孙。宁宗嘉定十三年进士。理宗嘉熙间授赣州法曹参军。少工吟咏。有《东野农歌集》。

Processed in 0.125904 Second , 228 querys.