“悲歌犹记荆卿市”这段文字出自哪里?

上一句:酣饮莫问黄公垆

“悲歌犹记荆卿市”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《忆昔行寄徐公子》

下一句:从来势利不相和

yì xī xíng jì xú gōng zǐ
yì xī jīn líng gāo hùi shí,
dōng nán yù shù mǎn líu sī。
huái shǔi qiáo biān kàn yǐn mǎ,
shí chéng mén wài dài zhāng wéi。
bái rì yīn mái bù cháng hǎo,
chōng biāo jī wù yí cāng hào。
zì xìn é méi kěn ràng rén,
shúi zhī chái kǒu héng dāng dào。
chù zhì tú wén lì bù zūn,
mó léng pǒ xiào shàng shū mào。
lìu qī háo gùi jiē wú yàng,
èr sān xián jùn fān diāo sāng。
zhāng hàn gūi lái jiǎn huàn qíng,
gù róng sǐ hòu jiē rén wàng。
cǐ shí yì qì bù néng píng,
kāng kǎi xiān huái pú bèi qíng。
běi hǎi xīu chēng nán zǐ bèi,
xī zhōu níng bì dǎng rén míng。
yī zhāo jù sàn hú róng yì,
yǎn qián dé shī xū yú shì。
hān yǐn mò wèn huáng gōng lú,
bēi gē yóu jì jīng qīng shì。
cóng lái shì lì bù xiāng hé,
shū xīn ān yòng jié jiāo duō。
níu shǒu shān zhōng kōng sùi yuè,
yàn jī shí shàng jī fēng bō。
jì yǔ piān piān wèi gōng zǐ,
hóu shēng bié qù nài chóu hé。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.123441 Second , 228 querys.