“夕看持节拥朱轩”这段文字出自哪里?

上一句:魏尚朝闻起代门

“夕看持节拥朱轩”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《出门行》

下一句:解道圣明能使过

《出门行》 拼音标注

chū mén xíng
jūn bù jiàn lǐ shēng chū mén yǎng tiān xiào,
dài jiàn zhí zǒu cháng ān dào。
yòu bù jiàn sū jì huán jiā rén jǐn qīng,
bì qíu zài rù xián yáng chéng。
zhàng fū yì qì héng yún hǎi,
jú cù níng wèi yuán xià tài。
bái bì diāo mó měi yì guāng,
huáng jīn bǎi liàn jīng huán zài。
shēn ruò fán yáng hóng wèi ān,
xīn tóng sāi mǎ dá néng guān。
rén qíng xī hè fēi yún xiǎn,
shì lù fēng chén běn zì nán。
wèi shàng zhāo wén qǐ dài mén,
xī kàn chí jié yǒng zhū xuān。
jiě dào shèng míng néng shǐ guò,
xū zhī gǎn jī wèi xián ēn。

《出门行》 作者简介

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.220163 Second , 228 querys.