“北阙忝嘉招”这段文字出自哪里?

上一句:桃花历三见

“北阙忝嘉招”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《补官澶州行经曲梁作》

下一句:东省参群彦

bǔ guān chán zhōu xíng jīng qū liáng zuò
ruò guān zhì míng lú,
yāo zhāng zǎi fāng diàn。
fāng chǐ lì ā qí,
xī shēng zhì dān jiàn。
kùi fá cāo dāo cháng,
jù yí zhì jǐn qiǎn。
tóng xián zuò lv̌ míng,
táo huā lì sān jiàn。
běi què tiǎn jiā zhāo,
dōng shěng cān qún yàn。
qiān shì zhí chōng biāo,
cú nián shū bēn diàn。
qū jià mài xīn bāng,
qiān wéi jīng gù xiàn。
bēi zāi qīu lǒng fēi,
chàng yǐ lv́ jǐng biàn。
yóu fán fù lǎo yíng,
zhēng shì shǐ jūn miàn。
dé rǔ fěi hùi xīn,
shì gē jù chéng biàn。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.126965 Second , 228 querys.