“睇燕悲稍戢”这段文字出自哪里?

上一句:先枉池上吟

“睇燕悲稍戢”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《移官越中初返家园奉答伯兄虞山见寄》

下一句:怀荆嘅以深

yí guān yuè zhōng chū fǎn jiā yuán fèng dá bó xiōng yú shān jiàn jì
bó yóu dòu jīng yì,
dú wǎng juàn cháng lín。
shǐ fèng yuè xiāng yì,
yīn qiè gù shān xún。
kuàng zī èr zài bié,
liáng wù zhǎn sī jīn。
shúi wèi bǎi lǐ jiān,
yóu zì miǎo hūi yīn。
wèi jié qīu zhōng shǎng,
xiān wǎng chí shàng yín。
dì yàn bēi shāo jí,
huái jīng kǎi yǐ shēn。
huā yuán húi sú chè,
luó jìng duàn chén zān。
qiě zhù jī dōng jià,
yún fēi qī cǐ xīn。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.230835 Second , 228 querys.