“放舟穷越水”这段文字出自哪里?

上一句:会见鸿飞还

“放舟穷越水”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《役行至槜李值亲故作》

下一句:息驾见吴山

yì xíng zhì zùi lǐ zhí qīn gù zuò
fàng zhōu qióng yuè shǔi,
xī jià jiàn wú shān。
shān jìn shū yì jí,
shì yuǎn jìng nán pān。
tú yǐ dà fū shǒu,
chàng zī yóu zǐ yán。
mì qīn zài zūn jǐu,
wù miàn yǔ xiāng guān。
tàn shì sùi bù dài,
ēn cún lèi yǐ shān。
chūn lái fāng cǎo jì,
hún qù bái yún xián。
wú láo yuán xiàn qiào,
hùi jiàn hóng fēi huán。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.320773 Second , 228 querys.