“闻斯倚增叹”这段文字出自哪里?

上一句:还就河阳耕

“闻斯倚增叹”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《于役吴乡值伯兄下第来集》

下一句:从此欲遗荣

yú yì wú xiāng zhí bó xiōng xià dì lái jí
yú lái zì yuè jùn,
jūn zhì yóu yàn jīng。
jiě qíu luò chén jī,
dùi jǐu xiāng sī shēng。
wèi yǔ běi zhēng shì,
yóu duō xī xiào qíng。
zǐ sāi fāng chuán jiàn,
huáng chí fù nòng bīng。
shòu lí zài xuān shì,
qiǎn shǐ chū péng yíng。
shàng shū huò bù yù,
tóu bǐ jìng shúi chéng。
fáng qīu biān qí rù,
hé rì hǎi bō píng。
nián yǐ fēi xuān miǎn,
zhì qǐ juàn rúi yīng。
yuàn shǒu jī yǐng jié,
huán jìu hé yáng gēng。
wén sī yǐ zēng tàn,
cóng cǐ yù yí róng。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.172880 Second , 228 querys.