“蹇劣淹末宦”这段文字出自哪里?

上一句:像寝示崇规

“蹇劣淹末宦”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《谒刘文成祠》

下一句:竦踊企前徽

yè líu wén chéng cí
xuán jī jì chuǎn yùn,
bǎo dǐng yì guāi yí。
hǎi yǔ dàng wú xiàng,
dàn shèng yù yǒu qī。
yáng jǐu zhí qīng fǒu,
míng liǎng gòu zhòng lí。
sì qīng nǎi qì wèi,
xiǎn yǔn yù xīng jī。
tàn fú dòng chì fú,
huái tāo wò qīng xī。
jū nǐ wáng zuǒ pǐ,
qǐ wèi dì zhě shī。
qún cè cān duō shì,
dú suàn mò yǔ xié。
yǔ zhì wǎn xī bó,
liáng mó rì chén wéi。
lì tán bù jiě hé,
sì fá jìng chéng hūi。
chén zhāng jǐng wā qì,
wàng gān shén lóng zī。
yī jǔ yǐ jìu tiǎn,
chóng zhāo sùi yú yí。
cūi hàn ruò diàn sǎo,
juàn wú lèi fēng chí。
gōng chéng fèng shēn tùi,
shū shàng sì hái gūi。
qiě qì rén jiān shì,
dì xiāng níng jǐu jī。
tān tiān zì yí qī,
zhèn zhǔ huò jiàn yí。
yī rén xìn dà yǎ,
róng míng ān kě zhūi。
bào xiǎng shì jiā jiàn,
xiàng qǐn shì chóng gūi。
jiǎn liè yān mò huàn,
sǒng yǒng qǐ qián hūi。
jī shǒu hé róng zàn,
fǔ xīn tóu cǐ cí。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.212954 Second , 228 querys.