“美酒非上药”这段文字出自哪里?

上一句:聊得慰怀安

“美酒非上药”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《养疴江寺招长公不至》

下一句:亦足寄情欢

yǎng kē jiāng sì zhāo cháng gōng bù zhì
lǐ rén kùi wú zhú,
shè yǐ tú yīng huàn。
jiǎ xī zàn gōng shè,
pī wèi yì wáng guān。
táo xū xíng miè jī,
zhí rè zuò hūi hàn。
kōng sāng qǐ cháng lú,
liáo dé wèi huái ān。
měi jǐu fēi shàng yào,
yì zú jì qíng huān。
jìu fēng liàn xī xiāo,
yīng hú húi qīng lán。
xīn jiāng bì yún hé,
mù súi xián yuè dān。
suǒ qī shū wèi zhì,
huán qǐn dú cháng tàn。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.106273 Second , 228 querys.