“徽猷迈前轨”这段文字出自哪里?

上一句:圣孝亶渊衷

“徽猷迈前轨”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《从军行二首寄赠杨用修 其一》

下一句:聚讼纷盈庭

cóng jūn xíng èr shǒu jì zèng yáng yòng xīu qí yī
hóng yùn zuǎn pī jī,
lóng fēi qǐ qián dǐ。
shèng xiào dǎn yuān zhōng,
hūi yóu mài qián gǔi。
jù sòng fēn yíng tíng,
pī lín kàng qún yì。
tú chěng zhé jiǎo xióng,
yóu qǔ yuè zūn jì。
zài yòu méng zhì rén,
chéng jiā yuǎn tóu yì。
jī shǒu jīn mǎ mén,
shāng xīn bì jī shù。
mù fǔ yǎ hǎo xián,
pì jūn zhǎng shū jì。
sān jì yú guā qī,
shù kǒu shàng páo xì。
qiè lái bǐng xiàn zhāng,
yù wǎng wèn qí zì。
wèi fù cóng jūn xíng,
liáo zhǎn huái rén sī。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.203466 Second , 228 querys.