“胡为去荒域”这段文字出自哪里?

上一句:子云侍承明

“胡为去荒域”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《从军行二首寄赠杨用修 其二》

下一句:被命事犀渠

cóng jūn xíng èr shǒu jì zèng yáng yòng xīu qí èr
sī wén jì shèng jūn,
jī shǒu cùi qún pì。
zǐ yún shì chéng míng,
hú wèi qù huāng yù。
bèi mìng shì xī qú,
chà shèng xià cán shì。
fèn zhì chóu bā shū,
róng míng zhòng sān cè。
dīng nián zǐ qīng jiē,
hào shǒu zhòng shēng qì。
kàn yuān qióng zhàng yān,
fàng jī dìng hé rì。
yè jì wéi cāo gū,
xūn huán qī guǒ gé。
wǔ yuè xíng dù lú,
qiān lǐ wàng bā guó。
lú shǔi xiàng dōng líu,
bā yún hū xī nì。
xiāng sī chí cùn xīn,
yuàn fù shuāng fēi yì。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.240418 Second , 228 querys.