《夜闻雨》拼音标注

yè wén yǔ
tián jiā wàng yǔ jīn nián shǎo,
shǔi yì féng qīu yè bàn wén。
gèng xǐ zhāo lái qíng wèi wěn,
shān tóu zháo mào jǐn shēng yún。

Processed in 0.178403 Second , 204 querys.