sòng sān rén jié dū shì kāi zhào fú jiàn
nǎng kè dōng quán lǎo,
xiāng féng gài lv̌ qīng。
jù tán xiāo bǐ lìn,
gāo yí dòng yōu míng。
wǒ sù jīn mén yǐn,
jūn gūi jǐn lǐ gēng。
wǔ nián cái yī jiàn,
wàn lǐ yòu zhòng xíng。
gù lǎo fú lí bài,
yuán róng fù jiàn yíng。
jiāng huán luó nv̌ pǔ,
shān jǐn yuè wáng chéng。
mài fàn xiān yíng gǎn,
chún gēng gù guó qíng。
zì lián hé rì qù,
pù bèi qì chái jīng。

Processed in 0.254460 Second , 204 querys.