dài jiǎn guǎng xī cān zhèng líu yǔn zhōng qí yī
wǔ líng yí rén dú gùi lín,
méi huā xuě piàn yī dōng shēn。
yáo zhī huá shěng wén shū xiá,
bǎo kàn qí fēng bì yù zān。

Processed in 0.183609 Second , 204 querys.