sòng dù dé fū hé dōng jīng lì
chí fǔ shān xī qù,
cān móu yòng jùn rén。
qī wū tái shàng yuàn,
fàn lv̀ mù zhōng bīn。
shuāng luò chái láng pò,
fēng qīng yàn mù chén。
jūn xíng dāng yào dì,
cǐ bié shǔ liáng chén。
sāi yuǎn yún lái dài,
chuān cháng shù rù qín。
liǎng hé yóu shù zú,
sān jìn bàn cán mín。
jùn bǎn pí fēi wǎn,
qióng yán kǔ suàn mín。
hóng jī fāng yù jí,
yīng bǎo zhèng xū xún。
jǐu yǐ chuāng yí jí,
jū rán fēng cǎi xīn。
nán xiōng jīn gé lǎo,
sù wàng jìu tíng chén。
táng shù qī lián è,
pú táo shǎo yǐn chún。
chéng cōng xiāo xī hǎo,
bài mìng jí sān chūn。

Processed in 0.156791 Second , 205 querys.