《余襄公祠》拼音标注

yú xiāng gōng cí
míng zài dōng jīng sì jiàn guān,
qū jiāng rì zhào cùn xīn dān。
zhǐ jīn yí miào nián nián jì,
kě shì gōng míng jǐu yuǎn kàn。

Processed in 0.213684 Second , 204 querys.