tí huà bái tóu gōng qí èr
shǔ pò tí shí qīng xiě líu,
duàn yún huāng shù bù kān chóu。
shān qín bù guǎn rén jiān shì,
yě xiàng chūn fēng zì bái tóu。

Processed in 0.111827 Second , 204 querys.