《忆六合》拼音标注

yì lìu hé
jiāng běi huái nán sān yuè shí,
shǔi yān mò mò lǐu sī sī。
hǎo huā yī yè shuāng dū luò,
què shì chūn fēng zǒng wèi zhī。

Processed in 0.157001 Second , 204 querys.