hé bài míng shàn yùn qí èr
xuě lǐ qióng rán zhì,
rén jiān wú cǐ qīng。
yáo tián jīn yè hè,
xià tīng sòng shī shēng。

Processed in 0.195715 Second , 204 querys.