dào jiàn níng zèng xīng zhě sū jīn tái
bó wàng chéng chá dǒu níu qù,
shǔ zhuāng lián xià dú chén míng。
jīn tái wǔ wěi guāng lián bì,
hé chù jiāng hú yǒu kè xīng。

Processed in 0.141147 Second , 204 querys.