《同徐元徵钱德元酒边即席题壁间山水》

tóng xú yuán zhēng qián dé yuán jǐu biān jí xí tí bì jiān shān shǔi
bái yún chúi lǐu lù sān sān,
tīng chè jīn jī yuè mǎn tán。
qiān lǐ biàn dī chén pāi miàn,
mèng cóng huái zuǒ guò jiāng nán。

Processed in 0.183845 Second , 204 querys.