shùn miào shī cì yùn níu shì liáng
cāng wú luò rì bǎi líng bēi,
sháo shí qīng fēng wàn dài sī。
hóng shǔi yī cóng zī yǔ hòu,
shēn shān jī jiàn bì qín shí。
niǎo yún lì lì chuán yí jī,
jī bǔ fēn fēn yì sú cí。
bái fā shùn xián fēng xià lù,
lǎo rú dú yǒng qīng yún shī。

Processed in 0.133072 Second , 204 querys.