tí cǎi shí é méi tíng
héng é shuāng bìn wèi cūi túi,
lǐ bái qí jīng gèng bù húi。
lǐ dài dēng lín bēi fù kè,
bǎi nián lún luò yì xióng cái。
huái yún bái bái niǎo fēi jǐn,
shān rì cāng cāng yuán xiào āi。
yù qǐ jǐn páo chūi yù dí,
wèi qū jiāng làng rù jīn bēi。

Processed in 0.187875 Second , 204 querys.