nán gōng xiào wén cì yùn mǎ zài xīn shòu jīng qí yī
yù táng shēn suǒ gé fán chén,
yè hé tíng qián yuè sè chūn。
jiǎn zhú fén xiāng yún mǎn juàn,
kāi lián chuò míng xuě yíng jīn。
cán wú qīng jiàn chóu míng zhǔ,
yuàn zhòng wēi kē dé wěi rén。
mì jù xǐ péi wáng zuǒ xiá,
lǎo rú céng shì mù zhōng bīn。

Processed in 0.122317 Second , 204 querys.