《寄题琵琶亭》拼音标注

jì tí pí pá tíng
zhōu qián tíng zǐ chì lán gān,
bái fù táng shí cǐ zhé guān。
bái huā líu kè zùi qīu wǎn,
jiāng yuè xiàng rén tí yè lán。
pén pǔ bō tāo sān xiá wài,
cháng ān chéng què wǔ yún duān。
jǐu xǐng hū jì dōng lín lù,
zhōng qìng xiāo tiáo mù yǔ hán。

Processed in 0.189729 Second , 204 querys.