《安南即景》拼音标注

ān nán jí jǐng
lóng shǔi nán biān qù,
xíng chuān wàn zhú lín。
yáng cháng shān xiǎn jǐn,
guā jiǎo dì pán shēn。
tóng zhù qiān nián hèn,
xīng chá wàn lǐ xīn。
zhāo lái qíng hǎo jǐng,
lv̀ shù xiǎng chūn qín。

Processed in 0.247800 Second , 204 querys.