《子烜买红酒》拼音标注

zǐ xuǎn mǎi hóng jǐu
wú jiāng hóng jǐu hóng rú xiá,
yì zháo gù yuán táo zhèng huā。
yáng jiǎo shān qián jī húi zùi,
nv̌ xū tián rǔ wèi huán jiā 。

Processed in 0.121811 Second , 204 querys.