《次王伯纯韵》拼音标注

cì wáng bó chún yùn
cǎo tíng yè jìng sān rén yǐn,
qǐ shì gān kūn zùi yǎn hūn。
qǐ jǐng lù guāng xuán zhú yè,
wū tí yuè sè mǎn chái mén。
chōu háo xī dùi péng lái diàn,
bǐng zhú céng yóu táo lǐ yuán。
tiān jì xíng róng jīn jiàn lǎo,
zūn qián huái bào xiàng shúi lùn。

Processed in 0.215611 Second , 204 querys.