《忆黄子约》拼音标注

yì huáng zǐ yuē
tiān tái huáng shí lǎo,
máo wū lěng rú bīng。
xiāo xī jīng nián duàn,
jiāo yóu wǎng rì céng。
shì rén lián lǐ bái,
jīn wǒ kùi sūn dēng。
jùn gǔ piān yìng zài,
hé shí fù jiǎn dēng。

Processed in 0.146568 Second , 204 querys.