sòng sī qí xián diào zhè dōng yuàn
zhè shǔi dōng biān mù fǔ kāi,
fú sāng zhāo jǐng tuō gāo tái。
xióng qí hǔ jié céng xiāo xià,
lóng hù tí rén jué dǎo lái。
bì hǎi qīng shí xī jǐng bào,
jīn tiān shuǎng qì shèng wén cái。
jūn xíng cháng xiào jīn áo dǐng,
xū yǒu shēng míng chè shàng tái。

Processed in 0.160184 Second , 204 querys.