cì yùn dá máo hú shān
gān kūn nà nà zhī yīn shǎo,
sùi yuè yōu yōu xíng lù nán。
sùi wǒ nán shān réng shè hǔ,
hé rén dōng hǎi yǔ chí gān。
fēng qián bì lì qīu yī bó,
lù xià fú róng gǔ jiàn hán。
yù jiè máo tíng wú xiàn yuè,
xié shī mǎn yì wèi jūn kàn。

Processed in 4.852914 Second , 204 querys.