zhè jiāng tíng shā zhǎng shí lǐ
zhòng dào qián táng yì xī shí,
cháo tóu dōng jí yuǎn zhōu yí。
rén jiān mò zhù sān qiān sùi,
cāng hǎi sāng tián jī xǔ bēi 。

Processed in 0.198025 Second , 204 querys.