xì zuò háng zhōu gē ( èr shǒu )
xī líng dù kǒu cháo shǔi píng,
shí shí wǔ wǔ fā zhōu xíng。
lóu zhōng yàn zǐ guàn jiàn kè,
bù pà dù tóu jīn gǔ shēng 。

Processed in 0.215981 Second , 204 querys.