cì lǐ zōng liè yùn ( èr shǒu )
dǎo zhù wū shā zùi jī húi,
bái ōu mén wài mò xiāng cāi。
fú shēng wàn gǔ yǒu wàn gǔ,
zhuó jǐu yī bēi fù yī bēi。
zōng yè xiǎng jiāo fēng sè yì,
dòu huā fēi mǎn yǔ shēng lái。
qīng dēng dú sì ér shí hǎo,
yī juàn yí shū zì gé kāi。
¤

Processed in 0.137574 Second , 204 querys.