《崇德道中暖日菜花稠,晴风麦穗抽。》

chóng dé dào zhōng nuǎn rì cài huā chóu,qíng fēng mài sùi chōu 。
kè xīn shuāng qù yì,
shī mèng yī biǎn zhōu。
fèi tǎ cháo cāng guàn,
cháng bō yàng bái ōu。
wú shān míng yuè dào,
cè chuàng shí nián yóu 。

Processed in 0.177753 Second , 204 querys.