《鸣鹿颂》拼音标注

míng lù sòng
lù míng yōu yōu,
yú shān zhī yōu。
zài bèi zài hū,
yán shàn yōu chóu。
wéi tǐ zé zé,
wéi jiǎo jí jí。
fěi wài zhī fáng,
wéi nèi zhī zé。
xiāng bǐ lín huáng,
shí jiāo shí sǒu。
shì shì tǐng tuǎn,
lè cǐ líng yòu。
yǐ lǐ wèi luō,
yǐ jué wèi mí。
fěi luō fěi mí,
zhōu xíng zhī gūi。
zhǎn yě jiā bīn,
hú bù yún lái。
shì yàn yǐ áo,
lè zhǐ yǒu yí。
wén wáng bù yǐ,
hùi rán lái sī。

Processed in 0.136335 Second , 204 querys.