yī xiào shān qín yuè pán yǐ zùi shí
tiáo tiáo yù lín zhōu,
miǎo miǎo fú yú guó。
jié duàn dòng tíng bō,
cāng máng gǔ yán sè。
kōng tíng xuán qìng bái rì gū,
sì wú wán bì shēng mí wú。
cán wán bài nǐu zhōng dǐng pò,
léng céng duàn gǔ jiāo lóng kū。
bù kān yuán liàng mián,
bù xià yuán zhāng bài。
zùi lái bàn yǐ xǐng bàn píng,
cè dùi qīng shān bù xiāng ài。
dàn qín shēng yì qīng,
hòu yuè yǐng xiān zài。
kōng shān jì wú rén,
wù lì rú yǒu dài。
xī wèi shúi jiā wù,
jīn wèi wú suǒ ài。
jīn lái gǔ wǎng fù jī nián,
wèn shí bù yǔ xīn máng rán。
shī yì bù zú bēi,
dé yì bù zú lián。
shì jiān wàn wù jiē zàn yǒu,
dà mèng wèi jué zhēng chī yán。
lǐ wén ráo,
níu sēng rú,
ài wù hé tóng ài shēn yì。
jiān guān jìn tùi hù bù chí,
zòng yǒu zhēn qí yān zú jì。
zài gǔ fēn tíng cāo,
zài gē zhé xiān cí。
qīng tiān zhàn zhàn zhī yīn shǎo,
yī qū qīu fēng liǎng bìn sī。

Processed in 0.239114 Second , 204 querys.