yù zhú xīn sòng zōng lǐ dà yǐn
xī shān shū yǔ hòu,
zhèng dào shú pín xiāng,
wǎn qīu shí hòu。
chàng rén zài huà chuán,
tiān shàng bǎi lǐ,
qīng fēng shuāng xìu。
gū qín dú jiàn,
suàn qù rì lái shí yī jìu。
mén jìng qiǎo,
táo lǐ hé yáng,
chūn lái jī fān xiāo shòu。
fēng shū jì xiàng tiān yá,
wèn sù yuè chéng bō,
yǒu rén zhī bù。
shēn gēng yì nòu,
xǐ lìu zhí xiāng xuān,
sì mín qí hòu。
láng guān liè sù,
xiào zhī jí luán huáng chán zhòu。
kàn cǐ qù,
zǐ shòu jīn zhāng,
cóng xīn bài shòu。

Processed in 0.317958 Second , 204 querys.