fèng lái zhāo sòng lǐ zài zhāng
táo lǐ hé yáng lù,
tàn yù rén 、 qù shí qīu mù。
jì hùi fēng huá yuè,
chūn shēn chù。
zùi kǔ shì,
lí tíng yǔ。
wén dào yù jīng zhū hù,
sǎo gōng chē 、 bàn líu tái zuò。
dài xiàng shúi gào sù。
zàn jiè zuò 、 hǎi yú zhǔ。

Processed in 0.196286 Second , 204 querys.