zhāng fù yáng shān shǔi tú wèi lǐ xìn tí
nán shān dào rén tiān fā jī,
píng shēng mò miào tàn yōu wēi。
píng zhōng shān shǔi zì xǔ dà,
qiān rèn fù zhèn gāng tóu yī。
bǐ fēng wèi xià jiàn qīu hè,
yù wǎn guān jīng qū lǐ guō。
yī zhǒng huāng xián jì mò xiāng,
cāng máng wěng yù yān fēi luò。
mù duàn hán tāo bù jǐn shān,
liáo liáo yǔ zhòu yī rén jiān。
xī yáng yù sòng wǎn sè zhì,
hán yì àn zhú qīu cháo huán。
qín gōng hàn diàn zhī hé yǒu,
yù zhàng yá qiáng jīn zài fǒu。
qián rén yǐ wǎng hòu rén āi,
máng dì hé rú xián dì jǐu。
gū yún qǐ jǐn shǔi qióng jīn,
tán yǐng shān guāng xiāng zhào pín。
chāo rán zuò dào wú yán chù,
fēng yǔ bù dòng tiān cháng chūn。
dào rén cǐ yì wú rén shì,
yī fú shēng xiāo lù yí jī。
wéi yǒu fēng líu lǐ zhé xiān,
wāng yáng huàn hǎi xián ōu lì。

Processed in 0.179464 Second , 204 querys.