《夏圭风雨图》拼音标注

xià gūi fēng yǔ tú
cháng fēng chūi zhé diān yá shù,
jiāng sè chóu yīn yǔ shēng mù。
cāng máng yě tǐng wǎn liáng cháo,
jiāo jí héng gāo wú zhù chù。
hé rén yǐ àn fàn xū zhōu,
fēng yǔ bù dòng rú ān líu。
jǐu hān tǎn cè péng chuāng dǐ,
hū yì jù táng wǔ yuè qīu。

Processed in 0.451004 Second , 204 querys.