xià gūi sōng tāo guài shí tú qí yī
jù líng záo shān fān dì zhóu,
lǎo lóng chá yá fèn kōng gǔ。
lǎo yáng hào qì yì bù shōu,
yī dào bēn téng gǔi shén kū。
lv̌ liáng hóng shàng gū yuè míng,
cú lái dài sè cān tiān héng。
huáng hé yī xiè jī qiān lǐ,
rén dào tiān huáng dōng xiàng qīng。

Processed in 0.113036 Second , 204 querys.