shěn yòng quán yuè gùi tú
yuè zhōng yǒu qí shù,
bǎi zhàng hé lóng cōng。
sùi nián děng pán táo,
jīu jié fú sāng tóng。
xià chúi bái yù bāo,
shàng fā huáng jīn cóng。
qiáo qiáo zùi gāo zhī,
huā sè chēng xiá hóng。
wǒ xī zhì qí suǒ,
gù miǎn mí xiān zōng。
gāo pān bù kě jí,
qū zhé liáo xiāng cóng。
gūi lái bào yú fù,
qì yùn gūi hóng méng。
yī dēng chāng gé mén,
zài zhì kūn lún fēng。
fēn fū jí zhāo jǐn,
duàn xiè súi qīu péng。
zhì jīn huái xìu jiān,
liàn suō xīn chōng chōng。
yǒu měi qīng yún yàn,
fēi cè líng xū kōng。
xiāo yáo guǎng tíng yàn,
chì chù cháng é gōng。
hán jǔ yù chǔ shuāng,
pī fú xiān ā fēng。
shǒu chí zhuó yuè fǔ,
qì tǔ jīng tiān hóng。
fèn duó lián gēn zhū,
wǔ sè jù shōu lóng。
bá mǎo cǎi fēng fēi,
lèi jǔ wú yí gōng。
yuàn zǐ jí cháng lù,
wú xíng yǐ tú qióng。

Processed in 0.187251 Second , 204 querys.