“愿荐枕席”这段文字出自哪里?

上一句:闻君游高唐

“愿荐枕席”出自先秦诗人宋玉的诗句: 《高唐赋》

下一句:’王因幸之

宋玉写关于辞赋精选的诗句
宋玉写关于爱情的诗句
宋玉写关于神话的诗句

"愿荐枕席" 诗句出自先秦诗人宋玉《高唐赋》

昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台望高之观其上独有云气崪兮直上忽兮改容须臾之间变化无穷
王问玉曰:“此何气也?
”玉对曰:“所谓朝云者也

”王曰:“何谓朝云?
”玉曰:“昔者先王尝游高唐
怠而昼寝梦见一妇人曰:‘妾巫山之女也
为高唐之客
闻君游高唐愿荐枕席
’王因幸之
去而辞曰:‘妾在巫山之阳高丘之阻旦为朝云暮为行雨
朝朝暮暮阳台之下
’旦朝视之如言
故为立庙号曰朝云
”王曰:“朝云始楚状若何也?
”玉对曰:“其始楚也
榯兮若松榯;其少进也晰兮若姣姬扬衭鄣日而望所思
忽兮改容偈兮若驾驷马建羽旗
湫兮如风凄兮如雨
风止雨霁云无所处
”王曰:“寡人方今可以游乎?
”玉曰:“可

”王曰:“其何如矣?
”玉曰:“高矣显矣
临望远矣
广矣普矣万物祖矣
上属于天下见于渊珍怪奇伟不可称论
”王曰:“试为寡人赋之!
”玉曰:“唯唯!
” 惟高唐之大体兮,殊无物类之可仪比
巫山赫其无畴兮道互折而曾累
登巉巗而下望兮临大阺之稸水
遇天雨之新霁兮观百谷之俱集
濞汹汹其无声兮溃淡淡而并入
滂洋洋而四施兮蓊湛湛而弗上
长风至而波起兮若丽山之孤亩
势薄岸而相击兮隘交引而却会
崪中怒而特高兮若浮海而望碣石
砾磥磥而相摩兮巆震天之礚礚
巨石溺溺之瀺灂兮沫潼潼而高厉水澹澹而盘纡兮洪波淫淫之溶
奔扬踊而相击兮云兴声之霈霈
猛兽惊而跳骇兮妄奔走而驰迈
虎豹豺兕失气恐喙;雕鹗鹰鹞飞扬伏窜
股战胁息安敢妄挚
于是水虫尽暴乘渚之阳鼋鼍鱣鮪交积纵横
振鳞奋翼蜲蜲蜿蜿
中阪遥望玄木冬荣煌煌荧荧夺人目精
爛兮若列星曾不可殚形
榛林郁盛葩华覆盖;双椅垂房纠枝还会
徙靡澹淡随波闇蔼;东西施翼猗狔丰沛
绿叶紫裹丹茎白蒂
纤条悲鸣;声似竽籁;清浊相和五变四会
感心动耳回肠伤气;孤子寡妇寒心酸鼻
长吏隳官贤士失志;愁思无已叹息垂泪
登高远望使人心瘁;盘岸巑岏裖陈皑皑
磐石险峻倾崎崖
巌岖参差纵横相追
陬互横啎背穴偃蹠
交加累积重叠增益
状若砾柱杂巫山下;仰视山巅肃何千千
炫燿虹蜺俯视峥嵘窐寥窈冥不见其底虚闻松声
倾岸洋洋立而熊经久而不去足尽汗出
悠悠忽忽怊怅自失
使人心动无故自恐
賁育之断不能为勇
卒愕异物不知所出
纵纵莘莘若生于鬼若出于神
状似走兽或象飞禽
谲诡奇伟不可究陈
上至观侧地盖底平
箕踵漫衍芳草罗生
秋兰茝蕙江离载青
青荃射干揭车苞并
薄草靡靡聮延夭夭越香掩掩;众雀嗷嗷雌雄相失哀鸣相号
王鴡鸝黄正冥楚鸠
秭归思妇垂鸡高巢
其鸣喈喈当年遨游
更唱迭和赴曲随流
有方之士羡门高谿
上成郁林公乐聚榖
进纯牺祷琁室
醮诸神礼太一
传祝已具言辞已毕
王乃乘玉舆驷仓螭垂旒旌;旆合谐
紬大絃而雅声流冽风过而增悲哀
于是调讴令人惏悽胁息曾
于是乃纵猎者基趾如星传言羽猎;衔枚无声弓弩不发罘不倾
涉莽莽驰苹苹
飞鸟未及起走兽未及发
何节奄忽蹄足灑血
举功先得获车已实
王将欲往见必先斋戒
差时择日简舆玄服
建云旆蜺为旌翠为盖
风起云止千里而逝
盖发蒙往自会思万方忧国害开贤圣辅不逮九窍通郁精神察滞
延年益寿千万岁

《高唐赋》 拼音标注

gāo táng fù
xī zhě chǔ xiāng wáng yǔ sòng yù yóu yú yún mèng zhī tái,
wàng gāo zhī guān,
qí shàng dú yǒu yún qì,
zú xī zhí shàng,
hū xī gǎi róng,
xū yú zhī jiān,
biàn huà wú qióng。
wáng wèn yù yuē : “ cǐ hé qì yě ?
” yù dùi yuē : “ suǒ wèi zhāo yún zhě yě。
” wáng yuē : “ hé wèi zhāo yún ?
” yù yuē : “ xī zhě xiān wáng cháng yóu gāo táng,
dài ér zhòu qǐn,
mèng jiàn yī fù rén yuē : ‘ qiè,
wū shān zhī nv̌ yě。
wèi gāo táng zhī kè。
wén jūn yóu gāo táng,
yuàn jiàn zhěn xí。
’ wáng yīn xìng zhī。
qù ér cí yuē : ‘ qiè zài wū shān zhī yáng,
gāo qīu zhī zǔ,
dàn wèi zhāo yún,
mù wèi xíng yǔ。
zhāo zhāo mù mù,
yáng tái zhī xià。
’ dàn zhāo shì zhī,
rú yán。
gù wèi lì miào,
hào yuē zhāo yún。
” wáng yuē : “ zhāo yún shǐ chǔ,
zhuàng ruò hé yě ?
” yù dùi yuē : “ qí shǐ chǔ yě,
shí xī ruò sōng shí ; qí shǎo jìn yě,
xī xī ruò jiāo jī,
yáng fū zhāng rì,
ér wàng suǒ sī。
hū xī gǎi róng,
jié xī ruò jià sì mǎ,
jiàn yǔ qí。
jiǎo xī rú fēng,
qī xī rú yǔ。
fēng zhǐ yǔ jì,
yún wú suǒ chù。
” wáng yuē : “ guǎ rén fāng jīn kě yǐ yóu hū ?
” yù yuē : “ kě。
” wáng yuē : “ qí hé rú yǐ ?
” yù yuē : “ gāo yǐ xiǎn yǐ,
lín wàng yuǎn yǐ。
guǎng yǐ pǔ yǐ,
wàn wù zǔ yǐ。
shàng shǔ yú tiān,
xià jiàn yú yuān,
zhēn guài qí wěi,
bù kě chēng lùn。
” wáng yuē : “ shì wèi guǎ rén fù zhī !
” yù yuē : “ wéi wéi !
” wéi gāo táng zhī dà tǐ xī,
shū wú wù lèi zhī kě yí bǐ。
wū shān hè qí wú chóu xī,
dào hù zhé ér céng lèi。
dēng chán yán ér xià wàng xī,
lín dà dǐ zhī xù shǔi。
yù tiān yǔ zhī xīn jì xī,
guān bǎi gǔ zhī jù jí。
pì xiōng xiōng qí wú shēng xī,
kùi dàn dàn ér bìng rù。
pāng yáng yáng ér sì shī xī,
wěng zhàn zhàn ér fú shàng。
cháng fēng zhì ér bō qǐ xī,
ruò lì shān zhī gū mǔ。
shì bó àn ér xiāng jí xī,
ài jiāo yǐn ér què hùi。
zú zhōng nù ér tè gāo xī,
ruò fú hǎi ér wàng jié shí。
lì lěi lěi ér xiāng mó xī,
yíng zhèn tiān zhī kài kài。
jù shí nì nì zhī chán zhuó xī,
mò tóng tóng ér gāo lì,
shǔi dàn dàn ér pán yū xī,
hóng bō yín yín zhī róng。
bēn yáng yǒng ér xiāng jí xī,
yún xīng shēng zhī pèi pèi。
měng shòu liáng ér tiào hài xī,
wàng bēn zǒu ér chí mài。
hǔ bào chái sì,
shī qì kǒng hùi ; diāo è yīng yào,
fēi yáng fú cuàn。
gǔ zhàn xié xī,
ān gǎn wàng zhì。
yú shì shǔi chóng jǐn bào,
chéng zhǔ zhī yáng,
yuán tuó zhān wěi,
jiāo jī zòng héng。
zhèn lín fèn yì,
wěi wěi wān wān。
zhōng bǎn yáo wàng,
xuán mù dōng róng,
huáng huáng yíng yíng,
duó rén mù jīng。
làn xī ruò liè xīng,
céng bù kě dān xíng。
zhēn lín yù shèng,
pā huá fù gài ; shuāng yǐ chúi fáng,
jīu zhī huán hùi。
xǐ mǐ dàn dàn,
súi bō àn ǎi ; dōng xī shī yì,
yī nǐ fēng pèi。
lv̀ yè zǐ guǒ,
dān jīng bái dì。
xiān tiáo bēi míng ; shēng sì yú lài ; qīng zhuó xiāng hé,
wǔ biàn sì hùi。
gǎn xīn dòng ěr,
húi cháng shāng qì ; gū zǐ guǎ fù,
hán xīn suān bí。
cháng lì hūi guān,
xián shì shī zhì ; chóu sī wú yǐ,
tàn xī chúi lèi。
dēng gāo yuǎn wàng,
shǐ rén xīn cùi ; pán àn cuán yuán,
zhěn chén ái ái。
pán shí xiǎn jùn,
qīng qí yá。
yán qū cān chà,
zòng héng xiāng zhūi。
zōu hù héng wǔ,
bèi xué yǎn zhí。
jiāo jiā lèi jī,
zhòng dié zēng yì。
zhuàng ruò lì zhù,
zá wū shān xià ; yǎng shì shān diān,
sù hé qiān qiān。
xuàn yào hóng ní,
fǔ shì zhēng róng,
gūi liáo yǎo míng,
bù jiàn qí dǐ,
xū wén sōng shēng。
qīng àn yáng yáng,
lì ér xióng jīng,
jǐu ér bù qù,
zú jǐn hàn chū。
yōu yōu hū hū,
chāo chàng zì shī。
shǐ rén xīn dòng,
wú gù zì kǒng。
bì yù zhī duàn,
bù néng wèi yǒng。
zú è yì wù,
bù zhī suǒ chū。
zòng zòng shēn shēn,
ruò shēng yú gǔi,
ruò chū yú shén。
zhuàng sì zǒu shòu,
huò xiàng fēi qín。
jué gǔi qí wěi,
bù kě jīu chén。
shàng zhì guān cè,
dì gài dǐ píng。
jī zhǒng màn yǎn,
fāng cǎo luō shēng。
qīu lán chǎi hùi,
jiāng lí zài qīng。
qīng quán shè gān,
jiē chē bāo bìng。
bó cǎo mǐ mǐ,
lián yán yāo yāo,
yuè xiāng yǎn yǎn ; zhòng què áo áo,
cí xióng xiāng shī,
āi míng xiāng hào。
wáng jū lí huáng,
zhèng míng chǔ jīu。
zǐ gūi sī fù,
chúi jī gāo cháo。
qí míng jiē jiē,
dāng nián áo yóu。
gèng chàng dié hé,
fù qū súi líu。
yǒu fāng zhī shì,
xiàn mén gāo xī。
shàng chéng yù lín,
gōng lè jù gǔ。
jìn chún xī,
dǎo xuán shì。
jiào zhū shén,
lǐ tài yī。
chuán zhù yǐ jù,
yán cí yǐ bì。
wáng nǎi chéng yù yú,
sì cāng chī,
chúi líu jīng ; pèi hé xié。
chóu dà xián ér yǎ shēng líu,
liè fēng guò ér zēng bēi āi。
yú shì diào ōu,
lìng rén lín qī,
xié xī céng。
yú shì nǎi zòng liè zhě,
jī zhǐ rú xīng,
chuán yán yǔ liè ; xián méi wú shēng,
gōng nǔ bù fā,
fú bù qīng。
shè mǎng mǎng,
chí píng píng。
fēi niǎo wèi jí qǐ,
zǒu shòu wèi jí fā。
hé jié yǎn hū,
tí zú sǎ xiě。
jǔ gōng xiān dé,
huò chē yǐ shí。
wáng jiāng yù wǎng jiàn,
bì xiān zhāi jiè。
chà shí zé rì,
jiǎn yú xuán fú。
jiàn yún pèi,
ní wèi jīng,
cùi wèi gài。
fēng qǐ yún zhǐ,
qiān lǐ ér shì。
gài fā méng,
wǎng zì hùi,
sī wàn fāng,
yōu guó hài,
kāi xián shèng,
fǔ bù dài,
jǐu qiào tōng yù,
jīng shén chá zhì。
yán nián yì shòu qiān wàn sùi。

《高唐赋》 作者简介

宋玉

宋玉,又名子渊,战国时鄢(今襄樊宜城)人, 楚国辞赋作家。生于屈原之后,曾事楚顷襄王。好辞赋,为屈原之后辞赋家,与唐勒、景差齐名。相传所作辞赋甚多,《汉书·卷三十·艺文志第十》录有赋16篇,今多亡佚。流传作品有《九辨》、《风赋》、《高唐赋》、《登徒子好色赋》等,但后3篇有人怀疑不是他所作。所谓“下里巴人”、“阳春白雪”、“曲高和寡”的典故皆他而来。

Processed in 0.239316 Second , 347 querys.