“故鸟有凤而鱼有鲲”这段文字出自哪里?

上一句:其和弥寡

“故鸟有凤而鱼有鲲”出自先秦诗人宋玉的诗句: 《对楚王问》

下一句:凤皇上击九千里

宋玉写关于古文观止的诗句
宋玉写关于写人的诗句
宋玉写关于品格的诗句

dùi chǔ wáng wèn
chǔ xiāng wáng wèn yú sòng yù yuē : “ xiān shēng qí yǒu yí xíng yǔ ?
hé shì mín zhòng shù bù yù zhī shén yě !
” sòng yù dùi yuē : “ wéi,
rán,
yǒu zhī !
yuàn dà wáng kuān qí zùi,
shǐ dé bì qí cí。
kè yǒu gē yú yǐng zhōng zhě,
qí shǐ yuē 《 xià lǐ 》 、 《 bā rén 》,
guó zhōng shǔ ér hé zhě shù qiān rén。
qí wèi 《 yáng ā 》 、 《 xiè lù 》,
guó zhōng shǔ ér hé zhě shù bǎi rén。
qí wèi 《 yáng chūn 》 、 《 bái xuě 》,
guó zhōng yǒu shǔ ér hé zhě,
bù guò shù shí rén。
yǐn shāng kè yǔ,
zá yǐ líu zhēng,
guó zhōng shǔ ér hé zhě,
bù guò shù rén ér yǐ。
shì qí qū mí gāo,
qí hé mí guǎ。
gù niǎo yǒu fèng ér yú yǒu kūn。
fèng huáng shàng jí jǐu qiān lǐ,
jué yún ní,
fù cāng tiān,
zú luàn fú yún,
áo xiáng hū yǎo míng zhī shàng。
fū fán lí zhī yàn,
qǐ néng yǔ zhī liào tiān dì zhī gāo zāi ?
kūn yú zhāo fā kūn lún zhī xū,
bào qí yú jié shí,
mù sù yú mèng zhū。
fū chǐ zé zhī ní,
qǐ néng yǔ zhī liàng jiāng hǎi zhī dà zāi ?
gù fēi dú niǎo yǒu fèng ér yú yǒu kūn,
shì yì yǒu zhī。
fū shèng rén gūi yì qí xíng,
chāo rán dú chù,
shì sú zhī mín,
yòu ān zhī chén zhī suǒ wèi zāi ?

宋玉

宋玉,又名子渊,战国时鄢(今襄樊宜城)人, 楚国辞赋作家。生于屈原之后,曾事楚顷襄王。好辞赋,为屈原之后辞赋家,与唐勒、景差齐名。相传所作辞赋甚多,《汉书·卷三十·艺文志第十》录有赋16篇,今多亡佚。流传作品有《九辨》、《风赋》、《高唐赋》、《登徒子好色赋》等,但后3篇有人怀疑不是他所作。所谓“下里巴人”、“阳春白雪”、“曲高和寡”的典故皆他而来。

Processed in 0.369563 Second , 348 querys.