《闰正月十一日游玄妙观历诸道院晚登露台乘月而归次第得诗七首 其五》

rùn zhèng yuè shí yī rì yóu xuán miào guān lì zhū dào yuàn wǎn dēng lù tái chéng yuè ér gūi cì dì dé shī qī shǒu qí wǔ
chūn fēng chūi bìn sī yōu yōu,
lái shàng mí luō bǎi chǐ lóu。
chéng guō wàn jiā chén sì hǎi,
zhī yìng gāo chù bù zhī chóu。

Processed in 0.277424 Second , 204 querys.