《梨花山鹧》拼音标注

lí huā shān zhè
wù huá wú lài jǐu chū xǐng,
yì yì lí huā zhào wǎn qíng。
guài dǐ shān qín tí bù xiē,
shí fēn chūn sè jìn qīng míng。

Processed in 0.208641 Second , 204 querys.